FAZAT E ZHVILLIMIT TË BIZNESIT

 • Faza 1IDEJA

  Në fazën e parë të ciklit të zhvillimit të startup-it nevojitet një studim i tregut të synuar për të identifikuar nevojat konsumatore dhe për të përshtatur idenë fillestare me atë se çfarë kërkon tregu. Gjatë kësaj faze zhvillohet plani i biznesit si dhe prezantimi i idesë me qëllim tërheqjen e investitorëve. Modulet e trajnimit që Akademia e Startup-eve ofrohen në këtë fazë janë:

  Moduli 1: Sipërmarrje

  • Nga Ide në Startup – Njohja e audiencën së synuar dhe identifikimi i problemit
  • Përshtatja e idesë tuaj me nevojat e tregut
  • Aftësitë sipërmarrëse që garantojnë suksesin e startup-it tuaj

  Moduli 2: Plani i Biznesit dhe Modeli Canvas

  • Planifikimi i aktiviteteve, burimeve dhe partnerëve
  • Analiza e industrisë dhe prezantimi i avantazhit konkurrues
  • Planifikimi i kostove dhe të ardhurave

  Moduli 3: Pitching

  • Çfarë mendojnë investitorët dhe si ti tërhiqni ata?
  • Si të bëni një prezantim të paharrueshëm?
  • Ndërtimi i Blueprint-it të Startup-it tuaj.
 • Faza 2FORMALIZIMI

  Formalizimi i startup-it është faza në të cilën ju krijoni identitetin e markës tuaj, formoni ekipin tuaj të punës dhe ndiqni procedurat ligjore të nevojshmë për rregjistrimin e tij. Modulet e trajnimit që Akademia e Startup-eve ofron në këtë fazë të ciklit të zhvillimit të startup-it janë:

  Moduli 1: Identiteti i startup-it tuaj

  • Si të zgjedhësh një emër unik për idenë tuaj të biznesit?
  • Krijimi dhe dizenjimi i logos, kartëvizitave dhe broshurës.
  • Ndërtimi i faqes së web-it.

  Moduli 2: Regjistrimi i Startup-it tuaj

  • Njohja me formën juridike për regjistrimin e startup-it tuaj.
  • Si ta regjistrojmë biznesin në QKB dhe të pajisemi me NIPT?
  • Patentimi i idesë tuaj.

  Moduli 3: Burimet Njerëzore

  • Përcaktimi i strukturës organizative.
  • Përzgjedhja e ekipit të duhur.
  • Njohja me Kodin e Punës.
 • Faza 3TESTIMI

  Pasi startup-i është formalizuar, nevojitet të krijohet një prototip i produktit me karakteristikat minimale, i cili do të lançohet në treg dhe do testohet se sa atraktiv është për audiencën e synuar. Modulet që Akademia ofron për fazën e Testimit janë:

  Moduli 1: Produkte dhe Shërbime

  • Krijimi i MVP-së.
  • Përcaktimi i Çmimit për produktin/shërbimin tuaj.
  • Pronësia intelektuale.

  Moduli 2: Komercializimi

  • Përzgjedhja e kanaleve të shpërndarjes së produktit/shërbimit.
  • Përzgjedhja e kanaleve të komunikimit për promovimin e produktit/shërbimit.
  • Zhvillimi i Planit Marketing.

  Moduli 3: Vlerësimi i Kënaqësisë Konsumatore

  • Si të masim kënaqësinë konsumatore me anë të Pyetësorve?
  • Si të masim kënaqësinë konsumatore me anë të Fokus grupeve?
  • Si të masim kënaqësinë konsumatore me anë të Intervistave?
 • Faza 4FUNKSIONIMI

  Kjo fazë e ciklit të zhvillimit përfshin realizimin e operacioneve të biznesit, menaxhimin e financave, marketingun, shitjet dhe të gjithë aktivitetet që gjenerojnë të ardhura për startup-in. Modulet e trajnimit që ofrohen në fazën e funksionimit janë:

  Moduli 1: Marketingu & Shitjet

  • Menaxhimi i Mediave Sociale.
  • Marketingut Dixhital i Startup-it tuaj.
  • Si të shesim në mënyrë të suksesshme?

  Moduli 2: Financat e startup-it tuaj

  • Përgatitja dhe deklarimi online i Librave të Blerjes dhe Shitjes, TVSH-së, listëpagesave dhe tatimit në burim.
  • Aplikimi per kredi biznesi dhe gjetja e burimeve të financimit.
  • E-banking.

  Moduli 3: Menaxhimi i operacioneve

  • Menaxhimi i cilësisë.
  • Menaxhimi i kapaciteteve dhe inventarizimi.
  • Menaxhimi i logjistikës.
 • Faza 5STABILIZIMI

  Në fazën e stabilizimit startup-i orienton përpjekjet në ndërtimin e partneriteteve strategjike, menaxhimin e marrëdhënieve me klientët, çertifikimin dhe standartizimin. Modulet e trajnimit që ofrhen në këtë fazë janë:

  Moduli 1: Qëndrueshmëria e Startupit tuaj

  • Identifikimi i barrierave të tregut dhe menaxhimi i riskut.
  • Menaxhimi i Burimeve Njerëzore.
  • Përgjegjshmëria mjedisore e startup-it tuaj.

  Moduli 2: Grupet e interesit & Partneritetet strategjike

  • Menaxhimi i marrëdhënieve me klientët.
  • Gjetja e partnerëve dhe ndërtimi i marrëdhënieve afatgjata me ta.
  • Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit.

  Moduli 3: Çertifikim & Standartizim

  • Ndërtimi i një franshize të suksesshme.
  • Si të aplikosh në sistemet e çertifikimeve ndërkombëtare?
  • Krijimi i një pakete produkti në përputhje me standartet e BE mbi cilësinë, dizajnin, paketimin dhe etiketimin.
 • Faza 6RRITJA

  Trajnimet që ofrohen në këtë fazë të zhvillimit të startupit lidhen me zhvillimin e aftësive për identifikimin e oportuniteteve të reja të tregut, gjetjen e burimeve të reja të investimit dhe menaxhimin efektiv të rrjedhës së parasë, hyrja në tregje reja, si dhe aftësitë për t’u adaptuar me teknologjitë e reja, me qëllim përshtatjen e biznesin tuaj me ndryshimet që sjell rritja dhe zgjerimi i tregut.

  Moduli 1: Rritja & Zgjerimi i Startup-it tuaj

  • Si të ndërtojmë një model fleksibël biznesi i cili mundëson përshtatjen me rritjen? (Agile Business Development).
  • Si të ruajmë një cash flow pozitiv falë rikthimit të klientëve të mëparshëm, ruajtjes së klientëve aktual dhe tërheqjes së klientëve të rinj.
  • Si të aplikojmë për kredi investimi?
  • Si të nxisim inovacionin?

  Moduli 2: Tregjet e Reja

  • Si të shesim online produktet tona?
  • Njohja me ligjin dhe procedurat për eksportin.
  • Doing Business in EU.

  Moduli 3: Dixhitalizimi i Startup-it tuaj

  • Dixhitalizimi i mbledhjes së të dhënave.
  • Ruajtja dhe administrimi në mënyrë dixhitale i dokumentave.
  • Implementimi i teknologjisë Cloud.