AKADEMIA E STARTUP

Nevoja për Akademinë e Startupeve erdhi si rezultat i mungesës në tregun vendas i një mekanizmi i cili nxit sipërmarrjen dhe vënien në jetë të ideve të reja falë ofrimit të njohurive të nevojshme për të garantuar suksesin dhe qëndrueshmërinë e startup-eve. Një startup është një organizatë e pavarur, e cila synon krijimin dhe zhvillimin e një produkti inovator dhe funksionon në një hark kohor më të vogël se 5 vjet. Cikli i jetës së një startupi mund të konsiderohet i plotë vetëm kur kompania është plotësisht e aftë të zhvillojë aktivitetet e saj ekonomike. Qëllimi përfundimtar nuk është vetëm regjistrimi dhe krijimi i një subjekti të ri juridik por krijimi i një subjekti plotësisht të aftë për të kryer një aktivitet ekonomik (një kompani e re). Në këtë kontekst, kjo Akademi do të luajë rolin e një katalizatori i cili shndërron idetë e biznesit në startupe të qëndrueshme falë ofrimit të aftësive dhe njohurive praktike.